Regulamin Kuźnia CA

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. i w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa prawa i obowiązki klientów klubu Kuźnia Centrum Atletyki, prowadzonego przez Fit Concept Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy ul. Gdańskiej 126/128. 

ZASADY CZŁONKOSTWA. UMOWY KARNETOWE


 1. Warunkiem uzyskania członkostwa jest:
  - podpisanie UMOWY / KARTY REJESTRACYJNEJ
  - zapoznanie się z niniejszym Regulaminem dostępnym w Klubie, na recepcji i akceptacja jego treści.
  - wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej (za wydanie karty członkowskiej) oraz opłaty za wybrany Karnet
  - pozytywna weryfikacja dla osób podających swoje dane do umowy na stronie www.kuznialodz.pl, poprzez aplikację mobilną lub urządzenia mobilne na terenie klubu.

 2. Członkiem KUŹNI może zostać osoba pełnoletnia. Z pisemną zgodą i w obecności, podczas podpisywania umowy, opiekuna ustawowego, Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.


 3. Członek KUŹNI otrzymuje Członkowską Kartę Identyfikacyjną zawierającą dane osobowe, które służą weryfikacji jego tożsamości. Karta Członkowska nie może być odstępowana bądź udostępniana do wykorzystania przez osoby trzecie. Dane identyfikacyjne nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Każdy przypadek zagubienia, kradzieży albo uszkodzenia Karty Członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji „KUŹNI”. Nowa karta zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku. 


 4. Członek KUŹNI zobowiązany jest do informowania o zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane Spółce adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.


 5. Członek KUŹNI może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy, na rzecz osoby trzeciej, w jej obecności, na recepcji Klubu. Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z Umowy, zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

 6. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania Kart Członkowskich wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się kartą.


 7. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyny lub jeśli Umowa może zaszkodzić reputacji i interesom KUŹNI, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania klienta, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.


 8. Umowa na Karnet może zostać zawarta na czas określony bądź na czas nieokreślony. Aktualna oferta dostępnych karnetów, zakres usług wliczonych w cenę Karnetu, w szczególności możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz godziny wstępu, określone są w cenniku na stronie www.kuznialodz.pl.


 9. W przypadku wyboru Karnetu na czas określony, Członek KUŹNI zobowiązany jest dokonać płatności z góry, jednorazowo, za cały okres jego ważności.

 10. W przypadku wyboru Karnetu na czas nieokreślony Klubowicz zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych płatności w dniu, metodą i wysokości określonymi w Umowie. Zapłaty za pierwszy miesiąc ważności Karnetu, Członek KUŹNI zobowiązany jest dokonać w dniu podpisania Umowy lub nie później niż w dniu rozpoczęcia ważności Karnetu (patrz punkt następny). Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Spółki.

 11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia daty początkowej ważności Karnetu o 30 dni w przód.

 12. Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy na Karnet.

 13. W przypadku powstania zaległości w opłatach, zostanie doliczona opłata za monit w wysokości określonej w cenniku.


 14. Członek KUŹNI ma możliwość złożenia rezygnacji w ciągu 10 dni od daty uzyskania członkostwa. Opłata wpisowa oraz opłata za pierwszy miesiąc nie podlega zwrotowi. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obejmującym pierwszy okres rozliczeniowy.


 15. W przypadku braku możliwości skorzystania z opłaconych usług (dotyczy wyłącznie choroby i opłaconych Karnetów na czas określony - dłuższych niż jeden miesiąc), Członek KUŹNI, po dostarczeniu udokumentowania choroby lub kontuzji, może skorzystać z możliwości przesunięcia daty zakończenia karnetu o czas choroby (nie więcej niż 60, nie mniej niż 30 dni). W pozostałych przypadkach daty zakończenia Karnetów na czas określony nie podlegają przesunięciu na inny termin.


 16. W czasie trwania Umowy Członek „KUŹNI“ może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w sytuacji, gdy „KUŹNIA“ rażąco narusza warunki Umowy i pomimo pisemnego wezwania, z zachowaniem co najmniej 14 dniowym terminem na zaniechanie naruszeń, nie naprawia takiej sytuacji.

 17. Warunkiem korzystania z Urządzeń Obiektu oraz uczestniczenia w Zajęciach jest posiadanie ważnej Karty Członkowskiej oraz ważnego i opłaconego Karnetu.


 18. Członek „KUŹNI” w zależności od wyboru Karnetu i sposobu płatności dokonanego w Umowie, zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej w celu dokonania opłat za karnet.

 19. Podpis Członka „KUŹNI” na poleceniu zapłaty z karty płatniczej uprawnia “KUŹNIĘ” do obciążenia rachunku karty płatniczej Członka Klubu pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.


 20. Członek „KUŹNI” zobowiązany jest do korzystania z Urządzeń Obiektu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.


 21. Członek „KUŹNI” zobowiązany jest do używania ręcznika na maszynach siłowych, dezynfekcji i wytarcia po użyciu maszyn cardio oraz do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.


 22. Członek „KUŹNI” zobowiązuje się do nie wnoszenia na strefy ćwiczeń siłowych i sal treningowych pomieszczeń szklanych i otwartych naczyń, plecaków i toreb sportowych.


 23. Członek „KUŹNI”, po pozostawieniu Karty Członkowskiej w Recepcji, otrzymuje klucz do szafki osobistej. Klucz należy zwrócić do Recepcji przed opuszczeniem Obiektu. W przypadku niezwrócenia klucza do szafki, przed opuszczeniem obiektu, klub zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości określonej w Cenniku.


 24. Po przyjściu do Klubu, przed rozpoczęciem treningu lub udziału w zajęciach grupowych, Członek Klubu zobowiązany do zmiany ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej. 


 25. W strefie wolnych ciężarów i kardio obowiązuje obuwie i strój sportowy (tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe chroniące palce i pięty).


 26. Członek „KUŹNI” zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z „KUŹNI”. Szafki w „KUŹNI” są opróżniane, przez personel, każdej nocy.


 27. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez Członka „KUŹNI” po treningu, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez okres 7 dni, określony w Cenniku, koszt osoby, która pozostawiła je w szafce i wydane po uiszczeniu stosownej opłaty.


 28. Członek „KUŹNI” ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafki w przebieralni.


 29. „KUŹNIA” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie obiektu.


 30. Członek „KUŹNI” zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu „KUŹNI” o wadliwym zamku w szafce.


 31. Rzeczy wartościowe Członek “KUŹNI” winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.


 32. W razie powstania zaległości w Opłatach, Członek KUŹNI nie będzie uprawniony do korzystania z Urządzeń Obiektu oraz udziału w Zajęciach do momentu ich uregulowania. Dodatkowo, jeśli zaległość przekroczy 14 dni, doliczona zostanie opłata za monit.

 33. Palenie, spożywanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji  na terenie „KUŹNI“ jest surowo zabronione. 


 34. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.


 35. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług KUŹNI. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Urządzeń innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie KUŹNI, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków KUŹNI, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć. Członkowie „KUŹNI“ nie stosujący się do tego zakazu tracą swoje członkostwo oraz otrzymają zakaz wstępu do „KUŹNI“.

 36. Członkowie „KUŹNI“ mogą przebywać wyłącznie w miejscach dla nich przeznaczonych (nie mogą przebywać w miejscach wyznaczonych wyłącznie dla personelu)


 37. Zabrania się Członkom „KUŹNI“ wykorzystywania obiektu i sprzętu w nim znajdującego się w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa „KUŹNI“. Niezastosowanie się do zakazu skutkować będzie wyproszeniem z obiektu i utratą członkostwa.


  ZAJĘCIA GRUPOWE


 38. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem, KUŹNIA wymaga wcześniejszego dokonywania zapisu na zajęcia. Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie, na recepcji, na stronie www.kuznialodz.pl oraz poprzez aplikację mobilną.


 39. Członek KUŹNIA, posiadający Karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach grupowych, może zapisać się na zajęcia maksymalnie na 7 dni przed zajęciami. Może rówież dokonać max. 3 stałych rezerwacji na zajęcia.


 40. W przypadku zajęć grupowych, Członek KUŹNI zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia punktualnie. W przypadku spóźnienia, recepcja uprawniona jest do wpuszczenia osób z listy rezerwowej i anulowania rezerwacji miejsca na zajęciach. 


 41. Członek KUŹNI rezygnujący z zajęć grupowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji co najmniej na 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Trzykrotne niezastosowanie się do tego obowiązku i 3 nieobecności na zajęciach w ciągu 7 dni, mogą skutkować zablokowaniem możliwości zapisania się na zajęcia przez kolejne 7 dni oraz odwołaniem wszystkich rezerwacji.


 42. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zapisanych osób (na 24 godziny przed ich rozpoczęciem) będzie mniejsza niż 6. O odwołaniu zajęć osoby zapisane zostaną powiadomione drogą mailową w momencie odwołania zajęć (24 godziny przed ich planowym rozpoczęciem).


  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY. KARY UMOWNE

 43. KUŹNIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka KUŹNI.

 44. Członek KUŹNI ma obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach.


 45. Członek KUŹNI uprawia sport, bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.


 46. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej Członek KUŹNIA powinien zasięgnąć porady medycznej u specjalisty przed przystąpieniem do ćwiczeń.

 47. W przypadku uszkodzenia Urządzeń lub wyposażenia, a także zniszczenia nawierzchni obiektu, Członek KUŹNIA zobowiązany jest do naprawienia szkody, w szczególności zwrotu kosztów specjalistycznego czyszczenia lub naprawy Urządzeń, wyposażenia oraz nawierzchni.


 48. W przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Członek „KUŹNI” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz KUŹNI kar umownych, według stawek określonych w aktualnym Cenniku. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, KUŹNIA może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 49. KUŹNIA może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych lub zabiegów sanitarnych, na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, informacja o tym zostanie wysłana do Członków KUŹNI drogą mailową oraz wywieszona w miejscu ogólnodostępnym. Jednocześnie Karnety Członków zostaną przedłużona o należną ilość dni.

 50. Kierownictwo KUŹNIA może podjąć decyzję o zamknięciu klubu w niektóre święta kościelne lub państwowe. Członkowie KUŹNI będą o tym poinformowani, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji oraz zamieszczeniu jej na oficjalnej stronie www.kuznialodz.pl i na fanpage Facebook.com/kuznialodz


 51. Regulamin może zostać zmieniony przez KUŹNIĘ. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie wyłożone w Recepcji oraz umieszczone na stronie internetowej KUŹNI na czternaście dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Członek KUŹNI przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa – z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty karnetowej w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu członkostwa.


 52. KUŹNIA ma prawo wykluczenia osoby naruszającej Regulamin z grona Członków KUŹNI – z zachowaniem roszczeń wynikających z Regulaminu.

  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 53. Administratorem danych osobowych Członków KUŹNI, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa), jest spółka Fit Concept Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy ul. Gdańskiej 126/128.


 54. Dane osobowe Członków KUŹNI nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane osobom trzecim. Członkom KUŹNI przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania.