Prezent na START

W Kuźni właśnie startuje mega jesienna promocja

Prezent na START!

Czy chcesz poczuć się jak VIP na treningu z trenerem personalnym?
Chcesz sprawdzić na ile tak naprawdę jesteś sprawny?
Potrzebujesz rozluźniającego masażu?
A może chcesz sam prawidłowo zbilansować swój jadłospis?

Przyjdź do Nas w terminie od 15.09 do 31.10:
• Zarejestruj się
• Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji z naszym konsultantem
• Wykup karnet!
• Wybierz swój prezent o wartości 100 zł!

To Ty decydujesz czego sam potrzebujesz.

Czy będzie to:
• trening personalny z testem prawidłowych funkcji ruchowych
• relaksacyjny masaż
• waga dietetyczna Vitammy Light

Jesteś już naszym klubowiczem? Nic nie tracisz, na kolejny trening wpadnij z kumplem, koleżanką, tatą, ciocią a nawet z teściową! A oboje skorzystacie z naszej promocji.

Uwaga! Oferta ważna tylko do przy zakupie karnetu, przez nowego klubowicza okresie od 15.09 do 31.10.
Zgłoszenia przyjmowane są w Recepcji Klubu.
ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI REGULAMINU PROMOCJI:

Regulamin Promocji

§ 1 Definicje:
1. Organizator Promocji – spółka Fit ConceptSp.z.o.o. siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 126/128 90-520. NIP 727 27 92 823 Regon 101803666.
2. Promocja – kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem ,,Prezent na Start”, na warunkach w terminach określonych w niniejszym regulaminie, obejmująca sprzedaż usług fitness oferowanych przez Organizatora Promocja dotyczy klubu Kuźnia Centrum Atletyki.
3. Umowa o Członkostwo – umowa o korzystanie z usług fitness w klubie Kuźnia Centrum Atletyki zawarta przez uczestnika Promocji na czas nieokreślony. Umowę o Członkostwa można zawrzeć w klubie Kuźnia Centrum Atletyki w godzinach pracy klubu.
4. Przystąpienie do Promocji – data podpisania w czasie obowiązywania Promocji – przez uczestnika Promocji – Umowy o Członkostwo na warunkach Promocji.
5. Daty Zawarcia Umowy w Promocji – data podpisania Umowy o Członkostwo na czas określony w czasie trwania Promocji wskazanym w § 2 regulaminu promocji.

§ 2 Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 15.09.2017 i trwa do dnia 31.10.2017 roku do godziny 23:00.

§ 3 Uczestnicy Promocji
Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych oraz osób, które ukończyły 15 lat – za zgodą ich przedstawiciela ustawowego – które w dniu Przystąpienia do Promocji zawarły Umowę o Członkostwo na czas określony na warunkach Promocji. Z profitów obejmujących promocję mogą skorzystać jednorazowo osoby, które zapraszają nowe osoby do klubu w takim przypadku profity otrzymują obie strony.

§ 4 Zasięg Promocji
Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora w klubie Kuźnia Centrum Atletyki, wyłącznie w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.

§ 5 Profity
Profitem w Promocji dla uczestników Promocji, którzy w czasie trwania Promocji podpiszą Umowę o Członkostwo na czas nieokreślony z miesięczny okresem wypowiedzenia od Daty Zawarcia Umowy w Promocji jest prezent o wartości 100 zł do wyboru spośród:
a) Trening z trenerem personalnym i pomiar wzorców ruchowych
b) Relaksacyjny masaż
c) Waga dietetyczna VitammyLight
Miesięczneopłaty za karnet są pobierane z VAT do dnia rozwiązania umowy. Zobowiązania Klienta z uprzednio zawartej umowy o członkostwo na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, podlegają uregulowaniu przez Klienta. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy.

§ 6 Korzystanie z Promocji
Warunkiem skorzystania z profitów pokreślonych w § 5 Regulaminu Promocji jest zawarcie przez uczestnika Promocji Umowy o Członkostwo na warunkach Promocji w klubie Kuźnia Centrum Atletyki w Łodzi ul Gdańska 126/128, wyłącznie w terminie wskazanym w regulaminie Promocji.

§ 7 Reklamacje
Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony uczestników Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres: Kuźnia Centrum Atletyki, Łódź ul. Gdańska 126/128 Kod 90-520.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przedstawienia okoliczności uzasadniających reklamację.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Warunków Świadczenia Usług i obowiązuje tylko w czasie trwania Promocji.
2. Z dniem wejścia w życie Umowy o Członkostwo zawartej na warunkach Promocji we wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Warunków Świadczenia Usług Kuźnia Centrum Atletyki oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo w trakcie obowiązywania Promocji możliwość rozszerzenia lub zmiany katalogu uczestników Promocji, profitów, a także zmiany czasu obowiązywania Promocji w drodze podpisanego przez Organizatora Promocji aneksu do niniejszego regulaminu ogłoszonego w sposób, w jaki ogłoszona jest Promocja.
4. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
5. Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu w klubie Kuźnia Centrum Atletyki oraz na stronie www.
6. Niniejszej Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Organizatora Promocji.
7. Niniejszy regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy o Członkostwa z Organizatorem Promocji na zasadach ogólnych.