Regulamin Kuźnia CA

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. i określa prawa i obowiązki klientów klubu Kuźnia Centrum Atletyki (dalej: „KUŹNIA), prowadzonego przez Fit Concept Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy ul. Gdańskiej 126/128, nr KRS 0000514256 (która to jest spółka jest określona jako „Klub”).

Aktualna oferta KUŹNI, w tym zakres usług i ich cen (dalej: Cennik), jak również opis dostępnych zajęć grupowych oraz godziny wstępu, są udostępnione bezpośrednio w recepcji Kuźni oraz na stronie www.kuznialodz.pl

1 ZASADY CZŁONKOSTWA

 1. Aby zostać „Członkiem KUŹNI”, należy podpisać „Deklarację rejestracyjną”, której integralną częścią jest Regulamin oraz wnieść jednorazową opłatę wpisową (za wydanie Karty członkowskiej).
 2. Członkiem KUŹNI może zostać osoba pełnoletnia. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzic albo opiekun), Członkiem Klubu może zostać osoba niedysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych.
 3. Członek KUŹNI otrzymuje Kartę członkowską, która służy weryfikacji jego tożsamości. Karta członkowska nie może być udostępniana do wykorzystania przez osoby trzecie. Każdy przypadek zagubienia, kradzieży albo uszkodzenia Karty członkowskiej powinien być niezwłocznie zgłoszony Kuźni. Nowa karta zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku. 
 4. Członkostwo w KUŹNI jest imienne i nie może być przenoszone na osobę trzecią.
 5. Członek KUŹNI proszony jest o informowanie o zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych, które zostały wskazane w Deklaracji rejestracyjnej.

2 KARNET

 1. Karnet daje prawo do korzystania z usług KUŹNI przez okres 1 miesiąca kalendarzowego  albo 3 miesięcy kalendarzowych oraz wiąże się z koniecznością wniesienia jednorazowo z góry opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku.
 2. Opłacony Karnet zostaje przypisany do imiennej Karty członkowskiej i nie może być przeniesiony na rzecz osoby trzeciej.
 3. Karnet może obejmować nieograniczoną ilość wejść w miesiącu albo ilość określonej liczby wejść w okresie 1 miesiąca kalendarzowego. W razie niewykorzystania zastrzeżonej karnetem liczby wejść w danym miesiącu ważności Karnetu, nie przechodzą one na następny miesiąc kalendarzowy. Warianty Karnetu dostępne dla Członków KUŹNI wraz z przypisanymi im opłatami są ujawnione w Cenniku.

3 UMOWA

 1. Członek KUŹNI może zawrzeć Umowę na czas określony 6 miesięcy, uzyskując w ten sposób uprawnienie do korzystania z usług KUŹNI oraz określoną bonifikatę finansową w stosunku do opłaty wynikającej z Karnetu ważnego 1 miesiąc wg aktualnie obowiązującego Cennika na dzień zawierania Umowy (dalej: „Bonifikata”).
 2. W trakcie obowiązywania Umowy, Członek KUŹNI dysponuje uprawnieniem do nieograniczonej ilości wejść do KUŹNI, z zastrzeżeniem postanowienia następującego.
 3. Z tyt. Umowy, Członek KUŹNI zobowiązany jest dokonywać comiesięcznej płatności wysokości i terminie określonym w Umowie. Zapłaty za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy, Członek KUŹNI zobowiązany jest dokonać najpóźniej w pierwszym dniu jej obowiązywania.
 4. Prawo do korzystania przez Członka KUŹNI z usług KUŹNI ulega zawieszeniu w razie zwłoki z wniesieniem comiesięcznej opłaty wynikającej z Umowy. Prawo do korzystania z usług KUŹNI zostaje natychmiast przywrócone w razie uiszczenia przez Członka KUŹNI zaległej opłaty.
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Członka KUŹNI w każdym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który kończy się ze skutkiem rozwiązującym na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy, bez obowiązku wskazywania przyczyny. W takiej sytuacji, Członek KUŹNI będzie zmuszony do zwrotu na rzecz Klubu Bonifikaty uzyskanej za okres pełnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy liczonych do dnia jej rozwiązania. Niniejsze postanowienie zostaje wytłumaczone na następującym przykładzie: 
  Opłata za 1 miesiąc wynikająca z Karnetu = 179 zł. Opłata za 1 miesiąc wynikająca z Umowy = 129 zł. Bonifikata (za okres 1 miesiąca) = 50 zł. Umowa zostaje rozwiązana przez Członka Kuźni ze skutkiem na koniec 3 miesiąca obowiązywania Umowy. Jest to możliwe, ale skutkuje koniecznością zapłaty na rzecz Klubu kwoty 150 zł (3 x 50 zł), tj. równowartości uzyskanej Bonifikaty względem opłaty za 1 miesiąc wynikającej z Karnetu ważnego 1 miesiąc
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Klub z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy w razie zaistnienia zwłoki w płatności comiesięcznej opłaty abonamentowej wynikającej z Umowy przekraczającej 7 dni, która występuje mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania do zapłaty należności wystosowanego przez Klub.
 7. Członek KUŹNI może wnieść o zawieszenie obowiązywania Umowy przez okres wskazanej przez siebie ilości pełnych miesięcy kalendarzowych („Zawieszenie”). W trakcie Zawieszenia, Członek KUŹNI jest zwolniony z obowiązku wnoszenia comiesięcznej opłaty abonamentowej, ale nie jest uprawniony do korzystania z usług KUŹNI. Opłata administracyjna z tyt. skorzystania z Zawieszenia wynosi 30 zł. Z prawa do Zawieszenia Członek Kuźni może korzystać wielokrotnie. Okres obowiązywania Umowy zostaje automatycznie przedłużony o okres Zawieszenia.
 8. Członek KUŹNI dla przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, musi uzyskać uprzednią zgodę Klubu.
 9. Członek KUŹNI może jako formę sposobu płatności wybrać obciążenie karty płatniczej. W takim wypadku, Członek KUŹNI winien wskazać numer i datę ważności karty płatniczej. Podpis Członka KUŹNI na poleceniu zapłaty z karty płatniczej uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej Członka KUŹNI pełną należną kwotą z tytułu opłaty miesięcznej wynikającej z Umowy w każdym z okresów rozliczeniowych jej obowiązywania bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka KUŹNI.

4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KUŹNI

 1. Aby móc korzystać z usług KUŹNI, Członek KUŹNI musi:
  • dysponować wykupionym Karnetem, uprawniającym do wstępu albo
  • być stroną obowiązującej Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 7 Regulaminu albo
  • korzystać z odpowiedniej karty sportowej partnera zewnętrznego współpracującego z Klubem, stosownie do wynikających z niej warunków, uprawniającej do wstępu do KUŹNI albo
  • uzyskać prawo jednorazowego wstępu do KUŹNI po wniesieniu opłaty jednorazowej zgodnie z Cennikiem bądź w drodze uzyskania promocyjnego prawa wstępu.
 2. Osoby nieuprawnione do korzystania z usług KUŹNI nie mogą korzystać z urządzeń dostępnych w KUŹNI oraz nie zostaną wpuszczone przez personel Klubu na teren KUŹNI.
 3. Członek KUŹNI zobowiązany jest do korzystania z urządzeń dostępnych w KUŹNI wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany w instrukcji obsługi urządzenia, uwidocznionej na sprzęcie. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania z urządzenia, Członek KUŹNI winien skierować swoje zapytanie do personelu KUŹNI.
 4. Członek KUŹNI zobowiązany jest do używania ręcznika na maszynach siłowych, dezynfekcji i wytarcia po użyciu maszyn cardio oraz do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 5. Członek KUŹNI zobowiązuje się do niewnoszenia na strefy ćwiczeń siłowych i sal treningowych pomieszczeń szklanych i otwartych naczyń, plecaków i toreb sportowych.
 6. Członek KUŹNI, po pozostawieniu Karty Członkowskiej w Recepcji, otrzymuje klucz do szafki osobistej. Klucz należy zwrócić do recepcji KUŹNI przed opuszczeniem Obiektu.
 7. Przed rozpoczęciem treningu lub udziału w zajęciach grupowych, Członek KUŹNI zobowiązany do zmiany ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w szafce osobistej.
 8. W strefie wolnych ciężarów i cardio obowiązuje obuwie i strój sportowy (tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe chroniące palce i pięty).
 9. Członek KUŹNI zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z KUŹNI. Szafki w KUŹNI są opróżniane przez personel Klubu każdej nocy.
 10. Członek KUŹNI winien podjąć starania mające na celu bezpieczne zamknięcie szafki w przebieralni.
 11. Członek KUŹNI proszony jest o niezwłoczne powiadomienia personelu KUŹNI o wadliwym zamku w szafce.
 12. Rzeczy wartościowe Członek KUŹNI winien złożyć w recepcji KUŹNI w depozyt.
 13. Palenie lub spożywanie oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków i innych nielegalnych substancji na terenie KUŹNI jest zabronione.
 14. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren KUŹNI.
 15. Członkowi KUŹNI zabrania się na terenie Kuźni podejmować zachowań o bezprawnym charakterze. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Urządzeń innym Członkom KUŹNI, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie KUŹNI, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków KUŹNI, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
 16. Członek KUŹNI nie może przebywać w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla personelu Klubu.
 17. Zabrania się Członkom KUŹNI wykorzystywania obiektu i sprzętu w nim znajdującego do prowadzenia działań o charakterze komercyjnym bez zgody Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia indywidualnych sesji treningowych z Członkami KUŹNI.
 18. Członek KUŹNI ma obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach personel Klubu.
 19. Członek KUŹNI winien mieć świadomość, iż dla uprawiania sportu konieczna jest uprzednia kontrola swojego stanu zdrowia.
 20. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia oraz poziomu swojej sprawności fizycznej, Członek KUŹNI powinien zasięgnąć porady medycznej u specjalisty przed przystąpieniem do ćwiczeń.

5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Członków KUŹNI w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub.
 2. Członkom KUŹNI przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania statusu Członka KUŹNI i korzystania z usług KUŹNI.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Klub w razie zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
  • zaprzestanie prowadzania KUŹNI przez Klub,
  • zmiana zakresu lub cen świadczonych usług przez Klub,
  • zmiana w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie wyłożone w Recepcji oraz umieszczone na stronie internetowej KUŹNI na czternaście dni przed terminem wejścia zmian w życie. Członek KUŹNI przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w KUŹNI. Zmiana Regulaminu nie będzie miała skutku retroaktywnego, tj. nie będzie obowiązywać w odniesieniu do już obowiązujących Umów i wykupionych Karnetów na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.